Get Adobe Flash player

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, que executa les funcions que li corresponen, amb subjecció al que disposen l’ordenament jurídic i els Estatuts de la Fundació. Ha d’estar compost per un mínim de tres membres i un màxim de quinze.

Els membres del Patronat seran proposats per l’Equip de Comissariat del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, per la junta directiva de l’Associació Aplec Scout de Mallorca  i pel Patronat de la Fundació Maria Ferret el qual procedirà al seu nomenament.

Formaran part del Patronat de la Fundació Maria Ferret com a membres de ple dret el comissari o la comissaria del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca i la persona presidenta de l’Associació Aplec Scout de Mallorca.

La durada del càrrec de patró serà de quatre anys.

MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MARIA FERRET (2017):

Sr. Àngel Zaragoza Benàssar, president.

Sr. Juan Miquel Pastor Forteza, secretari.

Sra. Magdalena Serna, tresorera.

Sra. Carmina Homs Ferret.

Sr. Miquel Martorell

Sra. Marga Salvà Salamanca

Sr. Llorenç Llabrés Martinéz

Sra. Francisca Trias

Sr. Faust Frau, representant Aplec Scout de Mallorca

Sra. Immaculada Moreno Frontera, directora.